Algemene verkoopsvoorwaarden

Eigendom

In geval van verkoop van een voertuig wordt de eigendom van dat voertuig slechts overgedragen onder voorwaarde dat de overeengekomen prijs incl. B.T.W. volledig door de klant betaald is. Het risico met betrekking tot het verkochte voertuig gaat evenwel over op de klant zodra de overeenkomst tot stand komt.

Prijs

In geval van verkoop van een voertuig behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeengekomen prijs aan te passen op evenredige wijze met de aanpassingen van de prijzen van de zijn leverancier

Rente

In geval van laattijdige betaling is de klant, onverminderd van de bepalingen van artikel ‘Ontbinding bieding’, van rechtswege een verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar vanaf de datum van de overeengekomen betaaldatum top op de dag van algehele betaling

Aansprakelijkheid

Onverminderd de waarborg verleend door de constructeur en diens productaansprakelijkheid op grond van de Wet van 25 februari 1991, verleent de verkoper een vrijwaring voor verborgen gebreken tenzij ze voor hem onnaspeurbaar waren op het ogenblik van de verkoop. De klant dient, op straffe van verval van al zijn rechten: 1° de verkoper in kennis te stellen van de verborgen gebreken binnen de vijf werkdagen nadat hij ervan kennis heeft genomen of redelijk kennis van had moeten nemen, en 2° zijn rechtsvordering in te stellen binnen de tien werkdagen nadat is komen vast te staan dat geen minnelijke regeling tussen de partijen mogelijk is. De genoemde vrijwaring geldt maar voor de gebreken die aan de verkoper werden gemeld binnen de twaalf maanden vanaf de leveringsdatum.

Overname voertuig

Indien de verkoper, in het kader van een verkoop van voertuig aan de klant , zich er toe verbindt om het oude voertuig van de klant over te nemen, dan geldt deze verbintenis slechts onder voorwaarde dat de koop van het voertuig door de klant geldig totstandkomt.

Ontbinding beding

Indien de koper van een voertuig, dewelke verzuimd heeft de prijs te betalen dan wel de levering af te halen binnen de overeengekomen termijn, na hiertoe te zijn aangemaand, verzuimt om binnen de vijf werkdagen na verzending van de aanmaning de genoemde verbintenissen alsnog na te komen, dan is de verkoper gerechtigd om de verkoopovereenkomst lastens de klant te ontbinden middels eenvoudige kennisgeving, en zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs. Een gelijke schadevergoeding is verschuldigd door de verkoper indien de overeenkomst op grond van diens wanprestatie ontbonden wordt. Indien de klant een ‘consument’ is in de zien van de handelspraktijkenwet.